hero-press overview share print facebook linkedin twitter

PODMIENKY POUŽÍVANIA

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Užívaním týchto stránok súhlasíte s týmito podmienkami.

Ak s nasledujúcimi podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte tento webový server.

Spoločnosť HERO SLOVAKIA s. r. o., prevádzkovateľ webového servera hero.sk, vám dáva oprávnenie prezerať a sťahovať materiály z tohto webového servera výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie a za predpokladu, že všetky doložky týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, vo všetkých kópiách týchto materiálov. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tomto webovom serveri, nesmiete v žiadnom prípade upravovať, reprodukovať alebo verejne vystavovať, predvádzať či šíriť alebo inak používať pre akýkoľvek verejný či komerčný účel. Akékoľvek užívanie týchto materiálov na akomkoľvek inom web serveri či v inom sieťovom prostredí na akýkoľvek účel je zakázané. Materiály na tomto webovom serveri sú chránené autorským právom a akékoľvek ich neoprávnené použitie môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných zákonov. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať tento webový server je automaticky ukončené a vy musíte ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.

Materiály (vrátane všetkého softwaru) a služby poskytované na tomto webovom serveri sú poskytované "tak, ako sú", tzn. bez záruk akéhokoľvek druhu, vrátane záruky vhodnosti pre konkrétny účel či neporušovania duševného vlastníctva. Záväzky spoločnosti HERO SLOVAKIA s.r.o. týkajúce sa poskytovaných služieb sú určené výhradne zmluvami, na základe ktorých sú poskytované. Spoločnosť HERO SLOVAKIA s.r.o. ďalej neručí za správnosť a úplnosť materiálov, softvéru a služieb na tomto webovom serveri. HERO SLOVAKIA s.r.o. môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch na tomto webovom serveri alebo zmeny služieb a cien v týchto materiáloch popísaných. Materiály a služby na tomto webovom serveri nemusia byť aktuálne a spoločnosť HERO SLOVAKIA s.r.o. sa nezaväzuje, že bude materiály a služby na tomto webovom serveri aktualizovať.

Spoločnosť HERO SLOVAKIA s. r. o., jej dodávatelia ani iné tretie strany spomenuté na tomto webovom serveri nebudú v žiadnom prípade zodpovedať za žiadne škody akéhokoľvek druhu (vrátane, ale bez obmedzenia, tých škôd, ktoré sú dôsledkom ušlých ziskov, straty dát alebo prerušenia obchodov) spôsobené užívaním , neschopnosťou užívať alebo na základe výsledkov používania tohto webového servera, akéhokoľvek servera, na ktorý tento server odkazuje, alebo materiálov a informácií obsiahnutých na ktoromkoľvek alebo na všetkých webových serveroch, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu alebo akýchkoľvek právnych teórií a bez ohľadu na to, či spoločnosť HERO SLOVAKIA sro bola alebo nebola na možnosť vzniku takýchto škôd. Ak používanie materiálov, informácií, či služieb z tohto webového servera bude mať za následok nutnosť údržby, nastavenia alebo opravy zariadenia či dát, ponesiete všetky náklady s tým spojené.

Spoločnosť HERO SLOVAKIA s.r.o. od vás prostredníctvom tohto webového servera nechce prijímať dôverné ani chránené informácie. Akékoľvek materiály, informácie alebo iné oznámenia, ktorá prenesiete alebo zašlite na tento webový server, nebudú považované za dôverné ani za chránené. Spoločnosť HERO SLOVAKIA s.r.o. nebude mať takých správ žiadne záväzky. Spoločnosť HERO SLOVAKIA s.r.o. a osoby ňou poverené budú môcť kopírovať, zverejňovať, šíriť a inak používať všetky také oznámenia, vyobrazenia, zvuky, texty a iné súčasti pre akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely.

Spoločnosť HERO SLOVAKIA s.r.o. bude v záujme udržania požadovaných kvalitatívnych parametrov tohto webového servera a poskytovaných služieb a v súvislosti s technologickou povahou prevádzky siete Internet monitoroval prevádzku svojich DNS, webových, databázových a poštových serverov vrátane IP adries počítačov Kontaktujúci pomocou celosvetovej počítačovej siete Internet tieto servery a ďalej bude tieto informácie archivovať a vyhodnocovať, najmä z dôvodov technického zabezpečenia prevádzky tohto webového servera a rozširovanie jeho služieb podľa ich skutočného využitia.

Tento webový server zasiela na osobné počítače používateľov tohto webového servera súbory cookie (pokiaľ užívateľ prijímanie týchto súborov povolil vo svojom prehliadači internetových stránok), alebo tieto súbory z týchto počítačov číta, ak užívateľ tento webový server už niekedy v minulosti navštívil. Jedným z dôvodov využívania súborov cookie je pomoc pri zbere štatistických údajov o návštevnosti tohto webového servera podľa vyššie uvedeného popisu. Tieto informácie nikdy nie sú spojené s osobnými údajmi.

Prijímanie súborov cookie z tohto webového servera možno zakázať priamo vo vašom prehliadači internetových stránok takto:

Microsoft® Internet Explorer®: support.microsoft.com/gp/cookies/cs.

Môžete vytvárať odkazy na tento webový server z iných webových serverov, musíte však dodržať nasledujúce podmienky:

1. odkazy môžu odkazovať na obsah tohto webového servera, ale nesmie ho replikovať

2. odkazy by nemali vytvárať zdanie prostredia prehliadača či okraja okolo obsahov tohto webového servera

3. nemali by naznačovať, že spoločnosť HERO SLOVAKIA s.r.o. schvaľuje danej stránky či produkty

4. nemali by nesprávne prezentovať vzťah k spoločnosti HERO SLOVAKIA s.r.o.

5. nemali by prezentovať nepravdivé informácie o službách spoločnosti HERO SLOVAKIA s.r.o.

6. nemali by obsahovať obsah, ktorý by mohol byť vykladaný ako nechutný, urážlivý alebo kontroverzný

7. mali by obsahovať obsah vhodný pre všetky vekové skupiny.

Tu uvedené produkty a názvy spoločností môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Ochrana osobných údajov

Je v záujme spoločnosti HERO SLOVAKIA s.r.o. chrániť vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné dáta, prečítajte si prosím nasledujúce informácie.

Poskytnutím osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov - súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov - spoločnosťou HERO SLOVAKIA s.r.o.

HERO SLOVAKIA s.r.o. zaručuje, že vaše osobné dáta nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb. K vašim osobným údajom má v našej spoločnosti prístup obmedzený okruh poverených osôb.

S vašimi osobnými údajmi bude nakladané iba spôsobom odpovedajúcim príslušným ustanoveniam zák. č. 101/2000 sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to výhradne na tieto účely:

spracovanie štatistických dát

archívnictvo vedené na základe zákona

ponuky obchodu alebo služieb subjektom údajov

kontaktovanie subjektu za účelom ponuky spolupráce

kontaktovanie subjetku vo veci súťaže organizované správcom údajov.

Spoločnosť HERO SLOVAKIA s.r.o. je oprávnená poskytnúť akékoľvek dostupné informácie o vašej osobe orgánom činným v trestnom konaní.